IFRPD Custom Training Course & International Course

21 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 18 ครั้ง

 

 

 

- หลักสูตรฝึกอบรม custom : หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดหัวข้อการอบรมที่สนใจ รวมถึงการกำหนดวัน เวลา รูปแบบ (on-site/online) และสถานที่สำหรับการฝึกอบรมได้

- ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรม : หลักสูตรด้านการแปรรูปต่าง การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ รวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงต่าง   กฎหมายอาหาร การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เป็นต้น

- สามารถฝึกอบรมได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- IFRPD Custom Training Course : meet your training requirements by topic, date, time, and location can be specified by clients be specified by the customer.

- The topic in the of food process, food analysis, food regulation, and etc. 

Contact us: +662-9428-629 #1303

E-mail: sawinee.k@ku.th

—----------------------------------------------------

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม. เกษตรศาสตร์

The Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

IG : https://www.instagram.com/ifrpd

Youtube : https://www.youtube.com/@ifrpdku477/featured

Website : ifrpd.ku.ac.th

Tel : +662-9428-629

E-mail : ifr@ku.ac.th

 

#สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ifrpd #ifrpdku #ifrwrp #ธุรกิจอาหาร #เพื่อนคู่คิด #เริ่มต้นธุรกิจ #หลักสูตรฝึกอบรม #หลักสูตรด้านการแปรรูป #InternationalCourse #IFRPD_Content_08