กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน”

1 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 83 ครั้ง

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในยุคดิจิทัลในประเทศไทย (Women’s Economic Empowerment in the Digital Age in Thailand) หรือ WEE Thailand จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด (ป้าอ้วน หมู่ 3) แขวงสามวาตะวันออก และผู้ประกอบการหญิงในชุมชนเขตคลองสามวา พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการ

            ในช่วงเช้า ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกล่าวเปิดงาน คณะผู้ประกอบการหญิง รับฟังบรรยายในหัวข้อ วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับแม่ค้าออนไลน์และสุขาภิบาลในสถานที่ผลิตอาหารจากนั้น เยี่ยมชม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร โรงงานผลิตต้นแบบ และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสถาบันฯ ในช่วงบ่าย เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการภายในมูลนิธิโครงการหลวง

            โครงการ WEE Thailand ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงกิจการสตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ กองทุนพิเศษแม่โขง ล้านช้าง (LMC) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 และมี ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร เป็นหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและดิจิทัลของสตรีในระดับชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในกลุ่ม LMC

ดูภาพเพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม