กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion

30 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion ให้กับ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง Extruder รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ โดยมีคุณวรพล เพ็งพินิจ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ / หัวหน้าฝ่ายผลิตและจำหน่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา