ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2566 สาขาอาหารสัตว์น้ำ จากกรมประมง

4 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 65 ครั้ง

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2566 สาขาอาหารสัตว์น้ำ จากกรมประมง เรื่องผลของการใช้คลอเรลลาและสไปรูไลนาในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลาดุกลูกผสม แด่

      -คุณนุชนรี ทองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง

      -ดร.คมคาย ลาวัณยวุฒิ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง

      -ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

      -ดร.วนิดา ปานอุทัย หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร