ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

11 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 57 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
-หัวหน้าโครงการ นางสาวณฐิฒา รอดขวัญ นักวิจัย ชำนาญการ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
-หัวหน้าโครงการ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ
3. การผลิตแป้งจากผลกล้วยดิบ การใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วย และผลกล้วยสุก
-หัวหน้าโครงการ นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัย เชี่ยวชาญ