ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

21 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 60 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

1. ดร.ดาลัด ศิริวัน ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ นักวิจัยเชี่ยวชาญ

2. ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

3. ดร.หทัยชนก กันตรง ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป นักวิจัยชำนาญการพิเศษ