ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

17 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 54 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ ได้แก่

                -ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

                -ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์