ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

29 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 40 ครั้ง

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำไปใช้ในภาวะประสบภัยพิบัติ

หัวหน้าโครงการ :

-ดร.วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ผู้ร่วมโครงการ :

-ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

-คุณณฐิฒา รอดขวัญ นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

-ดร.สมัชญา งามสุข นักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

-ดร.ธีระ ธุระกิจ นักวิจัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

-คุณณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

-คุณพสธร ผ่องแผ้ว นักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

-คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ขำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ และ

-คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ