งานประชุมวิชาการนานาชาติ Probiotics and Functional Food International Summit 2023

4 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 46 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2566 ดร.ประมวล ทรายทอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย/นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และ ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Probiotics and Functional Food International Summit 2023 เพื่อแชร์ประสบการณ์และแนวคิดทางการพัฒนางานวิจัย ในฐานะ invited speaker เรื่อง

เรื่อง “Probiotics: From research to product development and the application for healthier food”
โดย ดร.ประมวล ทรายทอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย/นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

เรื่อง “Current Research of Probiotic Testing for Functional and Health Claims “
โดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา 
 นักวิจัยชำนาญการ 

Mariano Marcos State University ประเทศฟิลิปปินส์