งาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up

31 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 66 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส นักวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ดร. ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และ ดร. ซาฟียะห์ สะอะ นักวิจัยชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย” และร่วมเป็นวิทยากรในช่วงของการจัด กิจกรรม “Star Search”- R&D Matching for Success” ในงาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตเกษตรและอาหารเชิงฟังก์ชันได้จริง เพื่อให้ผู้มีแผนการพัฒนาส่วนประกอบเชิงหน้าที่เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเข้าใจถึงหลักการ มาตรฐาน ขั้นตอนในการออกแบบและผลิตส่วนประกอบเชิงหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย และสนับสนุนระบบนิเวศน์ที่ควรรู้ด้าน Functional Foods และ Food with Function Claims (FFC) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยตลอดห่วงโซ่ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดย “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)”  ในงานดังกล่าว นักวิจัยทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการ นักวิจัยด้านอาหาร จากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางต่อยอดความร่วมมือวิจัย นวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย