ถ่ายทอดความรู้และอบรมการทำแป้งโอคาร่าให้แก่น้องๆ ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

17 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 65 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร และคุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับเชิญจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ไปถ่ายทอดความรู้และอบรมการทำแป้งโอคาร่าให้แก่น้องๆ ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี และวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนาสังคม (การผลิตแป้งโอคาราจากกากถั่วเหลือง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคุณพ่อเรย์ กลุ่มบริษัท ดาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เล็งเห็นคุณค่าของงานวิจัยโครงการ “การลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง” วิจัยโดย ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล และคณะจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำแป้งโอคารามาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตอาหารสุขภาพประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำหน่ายในร้านกาแฟ เรย์เบเกอรี่สกูล ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี รายได้ที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ในการดูแลเด็กและคนพิการ นอกจากนี้การนำกากถั่วเหลืองมาใช้ประโยชน์ยังเป็นการลดการเกิดของเสียโดยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนเป็นขยะอาหาร หรือ Food waste