บูธนิทรรศการในงานประชุม “RAINS by KU Research Connect”

24 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 18 ครั้ง

วันที่ 24 เมษายน 2567 โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)  จัดกิจกรรม “RAINS by KU Research Connect” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน ในเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley by KU เพื่อให้เกิดการผลักดันให้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาขยายผล RAINS ให้ยั่งยืนต่อไป

 

>> เปิดงานโดย นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

>> กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภายในกิจกรรมดังกล่าวสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยมี

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเอ็มซีทีแบบผงจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเชิงพาณิชย์ (Development of MCT oil powder from virgin coconut oil by drying technology to commercial alternative food products)

ของ >> ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

 

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไซเดอร์วีนีการ์จากมังคุดเสริมโพรไบโอติก.(The product development of mangosteen cider vinegar drink with probiotics)  

ของ >> ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 

 

เข้าร่วมจัดแสดง ห้องประชุม 214 ชั้น 2 และห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>