บูธนิทรรศการในงาน Beyond Food Expo 2023

7 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 52 ครั้ง

            สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการนำเสนอการบริการต่าง ๆ ของสถาบันฯ และนำผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก ทั้งสิ้น 13 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ 10 กิจการ ซึ่งพัฒนาภายใต้ โครงการ “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปจัดแสดงในงาน Beyond Food Expo 2023

            นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนา โดยวิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในหัวข้อดังนี้
** หัวข้อ “อาหารแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน :
Future Food & SDG”
โดย คุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
** หัวข้อ “อาหารโปรตีนทางเลือก: Alternative Protein Food”
โดย ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการและ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศทางอาหาร

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัดขอนแก่น