ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

27 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

อบรมวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566  ค่าลงทะเบียน 2,000.- บาท/ท่าน

---------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
     โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
     E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
     ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด