ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การป้องกันการเน่าเสียแบบเหลวเป็นน้ำของขนมจีน”

19 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 53 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ดร.ซาฟียะห์ สะอะ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Dr. Junichiro Marui นักวิจัยอาวุโส จาก Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการป้องกันการเน่าเสียแบบเหลวเป็นน้ำของขนมจีนณ สถานที่ผลิตขนมจีนของวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการเน่าเสียแบบเหลวเป็นน้ำของขนมจีนสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำองค์ความรู้การป้องกันการเน่าเสียแบบเหลวเป็นน้ำของขนมจีน ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ต.เตาปูน สมาชิกกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน) โพธาราม รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าขนมจีนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาการเน่าเสียของของขนมจีนที่กำลังประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ และได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฝึกอบรมจาก คุณรุ่งโรจน์ เนาวิรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.เตาปูน เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม อบต.เตาปูน ได้แก่ คุณศุภโชค นาคนารี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน คุณชนิชา คำวัตร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ คุณกาญจนา จ่าราช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคุณไพโรจน์ ปุลิมะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งคุณกฤษณะ ฮวดลิ้ม หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ต.เตาปูน และหัวหน้ากลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน) โพธาราม

            ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ >> https://www.jircas.go.jp/en/reports/2023/r20230920
ในรูปภาษาญี่ปุ่น >>
https://www.jircas.go.jp/ja/reports/2023/r20230920