ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้

22 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 50 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้

วิทยากรโดย

     -อาจารย์ปัทมา จักษุรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท.
     -อาจารย์นิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเรไร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชมภาพเพิ่มเติม >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>