มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

25 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 44 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ของโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ดังนี้

1.ประเภทนักวิจัย  ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์  

            1.1       กลุ่มอายุงานต่ำกว่า  15 ปี           จำนวน  2  ราย

                        -นางสาววนิดา ปานอุทัย  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 

                        -นางสาวซาฟียะห์  สะอะ             ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

            1.2       กลุ่มอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป      จำนวน 1 ราย

                        -นายประมวล ทรายทอง  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

2.ประเภททีม รางวัลชมเชย จำนวน 1 ทีม

                        -ทีม Everyday Marketing          สังกัดฝ่ายผลิตและจำหน่าย

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน