หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"

16 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 80 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"
อบรมวันศุกร์  23 มิถุนายน 2566 ค่าลงทะเบียน 2,100.- บาท/ท่าน

---------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223  (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด