โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566

8 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 67 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (NAT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ได้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดโรคที่ป้องกันได้อย่างเหมาะสม ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ การสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ สู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้เกิดการบูรณาการ เครือข่าย องค์กรสหวิชาชีพ ภาคการผลิต การค้า และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ณ โรงแรม The Iconic Hotel Ari-Jatujak