ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมงานด้าน Food Innopolis @Kasetsart

24 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 40 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และผู้บริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนและนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ค. 2568 – 2570 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

          ทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมงานด้าน Food Innopolis @Kasetsart โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน