บริการเช่าใช้สถานที่

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์  02-9428629
 ต่อ 1214 และ 1216
อีเมล  ifrstn@ku.ac.th
 ifrprs@ku.ac.th
โทรศัพท์  02-9428629 ต่อ 1214 และ 1216
อีเมล  ifrstn@ku.ac.th และ ifrprs@ku.ac.th

บริการเช่าใช้สถานที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบริการห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ที่มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ 20 คน ถึง 180 คน ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมอาหารจัดเลี้ยงรสเลิศ โดยสามารถให้บริการใช้ห้องประชุมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากห้องประชุมแล้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาอาหาร ยังมี ครัวปฏิบัติการ และครัวสาธิต ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบถ้วน สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิตการทำอาหาร และเป็นสตูดิโอถ่ายทำโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร อีกด้วย

ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม

หัวข้อ รายละเอียด
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม / ฝึกอบรม
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอใช้ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
 2. ระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม เลือกรายการอาหาร
 3. ส่งไปที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.1093
  โทรสาร 02-5611970 , 02-9406455
  ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง
ระยะเวลา ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
บุคคลติดต่อ น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์ และ นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1216 และ 1214
โทรสาร 02-5611970 , 02-9406455

ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลก

หัวข้อ รายละเอียด
แบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลกโดย กรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
 2. ระบุวัน เวลาที่จะใช้ครัวปฏิบัติการฯ
 3. ส่งไปที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.1093
  โทรสาร 02-5611970 , 02-9406455
  ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง
ระยะเวลา ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
บุคคลติดต่อ น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์ และ นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1216 และ 1214
โทรสาร 02-5611970, 02-9406455

บริการอื่น ๆ