กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว

กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว
ผลงานวิจัย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และคณะ
Keywords กรรมวิธีการผลิต ; เมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปถั่ว; เมล็ดเงาะอบแห้ง; #การประดิษฐ์; สูตรผลิตภัณฑ์
Telephone 0 2942 8629 (1905)
Email orathai.saw@ku.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 17137


บทสรุปการประดิษฐ์ :
กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว มีขั้นตอนดังนี้ นำเมล็ดเงาะที่แกะเนื้อ ออกแล้วมาล้างทำความสะอาด และย่อยเนื้อเงาะที่ติดเปลือกด้วยสารละลายด่างอ่อน ความเข้มข้น 0.1 - 10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก (%w/w) นำมากะเทาะแยกเปลือกออกจากเมล็ดเงาะและสกัดแยก สารประกอบที่ให้รสฝาดเฝื่อนในเมล็ดเงาะออกจากเมล็ด จากนั้นนำเมล็ดเงาะมาหั่นให้ได้ขนาดที่ต้องการ นำเมล็ดเงาะแบบเต็มเมล็ดหรือ แบบหั่นมาอบแห้งด้วยความร้อน ได้เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่วโดยใช้ เทคโนโลยีสะอาด (green technology) ที่สะดวกและประหยัดเวลา สามารถสกัดแยกสารประกอบที่ทำ ให้เมล็ดเงาะมีรสฝาดเฝื่อนออกจากเมล็ด ทำให้เมล็ดเงาะมีรสฝาดเฝื่อนลดน้อยลง ปลอดภัยสำหรับการบริโภค สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเป็นอาหาร ให้กลิ่นรสที่ดีคล้ายถั่ว และมีคุณค่าทาง โภชนาการ เพิ่มทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์จากเงาะในท้องตลาด

 

ข้อดีและจุดเด่น :
1. สามารถสกัดแยกสารประกอบที่ทำให้เมล็ดเงาะมีรสฝาดเฝื่อนออกจากเมล็ด
2. เมล็ดเงาะมีรสฝาดเฝื่อนลดน้อยลงปลอดภัยสำหรับการบริโภค
3. สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเป็นอาหารให้กลิ่นรสที่ดีคล้ายถั่ว และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์จากเงาะในท้องตลาด

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html