กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า
ผลงานวิจัย ดร.วนิดา ปานอุทัย และคณะ
Keywords กรรมวิธีการผลิต; การประดิษฐ์; ไฟโคไซยานิน; ไมโครแคปซูล; สาหร่ายสไปรูลิน่า; ผลิตภัณฑ์ทางเลือก; การแปรรูป; สีสังเคราะห์; รงควัตถุ; เอนแคปซูเลชัน
Telephone 0 2942 8629 (1402)
Email ifrwdp@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.วนิดา ปานอุทัย และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูลจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 18791

 

บทสรุปการประดิษฐ์ :
เพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าในรูปแบบไมโครแคปซูลด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันทำให้สามารถคงสภาพไฟโคไซยานินที่อุณหภูมิสูงและเก็บรักษาได้นาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการเก็บรักษา การขนส่ง และการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและทางเภสัชกรรม รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นรงควัตถุสีฟ้าในอุตสาหกรรม ทดแทนการนำเข้าสารสีสังเคราะห์ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ข้อดีและจุดเด่น :
1. กระบวนการใหม่ในการแปรรูปไฟโคไซยานิน
2. ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
3. ทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html