ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย ดร.หทัยชนก กันตรง และคณะ
Keywords โปรตีนทางเลือก; เนื้อเทียม; โปรตีนเกษตร; มังสวิรัติ; ถั่วดาวอินคา; ถั่วเขียว; ถั่วเหลือง; แป้งถั่วเหลือง
Telephone 0 2942 8629 (1620)
Email ifrhnk@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ประดิษฐ์ : ดร.หทัยชนก กันตรง นักวิจัย ชำนาญการ และคณะ

ชื่อการประดิษฐ์ : ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 21787


บทสรุปการประดิษฐ์ :
ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อที่ขึ้นรูปด้วยความชื้นต่ำหรือโปรตีนเกษตร และแบบที่ขึ้นรูปด้วยความชื้นสูงโดยใช้แหล่งโปรตีนที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร อันได้แก่ โปรตีนถั่วดาวอินคาจากกระบวนการผลิตน้ำมันสกัดเย็น และโปรตีนถั่วเขียวที่ได้จากกระบวนการผลิตวุ้นเส้น มาทดแทนวัตถุดิบหลักดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตอันได้แก่แป้งถั่วเหลือง

ข้อดีและจุดเด่น :
เป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งโปรตีนที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ได้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ตอบโจทย์ตลาดอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ทั้งในรูปแบบโปรตีนเกษตรและเนื้อเทียมความชื้นสูง
---

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html