หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย นางกนกวรรณ ยอดอินทร์ และคณะ
Keywords หม่ำ; การถนอมอาหาร; กล้าเชื้อบริสุทธิ์; แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
Telephone 0 2942 8629 (1410)
Email ifrkwd@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : นางกนกวรรณ ยอดอินทร์ และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 19878


บทสรุปการประดิษฐ์ :
️หมํ่า เป็นอาหารอีสานที่ทําจากเนื้อสัตว์ โดยใช้หลักการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสาน โดยทั่วไป หมํ่าที่มีการ ผลิตเพื่อการบริโภค และจําหน่ายกันมากนั้น ได้แก่ หมํ่าที่ทําจากเนื้อวัว และเนื้อหมู จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายหมํ่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไป การหมักหมํ่าจะหมักโดยอาศัยเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ซึ่งมักจะได้ผลผลิตที่มีลักษณะไม่คงที่ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบมักมีเชื้อจุลินทรีย์ประจําถิ่นและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มีผลต่อกระบวนการหมัก คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหมํ่าเนื้อต้นแบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ของเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria; LAB) ที่มีคุณสมบัติในการผลิตกรดแลคติก เข้ามาช่วยในกระบวนการหมัก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หมํ่าเนื้อให้มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ลดระยะเวลาในการหมัก รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์หมํ่าเนื้อที่มีสี กลิ่น รสชาติดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น การควบคุมการหมักด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ ยังสามารถลดภาระของผู้ประกอบการผลิตที่ไม่ต้องสูญเสียวัตถุดิบอีกด้วยข้อดีและจุดเด่น :
1. กระบวนการผลิตหมํ่าเนื้อต้นแบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ของเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria; LAB) ที่มีคุณสมบัติในการผลิตกรดแลคติก เข้ามาช่วยในกระบวนการหมัก
3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์หมํ่าเนื้อมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ลดระยะเวลาในการหมัก
4. ผลิตภัณฑ์หมํ่าเนื้อที่ได้มีสี กลิ่น รสชาติดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html