ภาพกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ น้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าว

20 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องข้าวทั้งระบบอย่างครบวงจร สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว และ ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ น้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าว ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน