ภาพกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากกข้าว และน้ำนมข้าว

10 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 77 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องข้าวทั้งระบบอย่างครบวงจร สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย โดยมีคุณชมดาว สิกขะมณฑล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากกข้าว และน้ำนมข้าว ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน