ภาพกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ ไซรัปจากข้าว

27 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 77 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องข้าวทั้งระบบอย่างครบวงจร สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและผลไม้จากข้าว และ คุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ไซรัปจากข้าว ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน