ภาพกิจกรรมงานเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11: แอสพาร์เทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??

29 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 38 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11: แอสพาร์เทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??

เปิดงานโดย

   - รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร/ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสวนาโดย

   - นางสาวณัชชา จันไขโคตร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา

   - ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   - ผศ.ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดำเนินรายการโดย

   -ผศ.ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์