ภาพกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"

19 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 30 ครั้ง

วันที่ 19 เมษายน 2567 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์กร และการดำเนินงาน รวมถึงองค์ประกอบสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวเปิดงานโดย ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>