ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)"

1 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 28 ครั้ง

ภาพกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)" จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

วิทยากรโดย

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

นางสาวสาวิณี กฤตผล นักวิจัย ชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/share/v/jAeQgwLkAFe9jSyK/?mibextid=WC7FNe