ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

3 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 224 ครั้ง

 

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เป็นหน่วยงานภายใต้ภารกิจบริการวิชาการ สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร ออกใบรับรองทางด้านเคมีและด้านกายภาพ ทางจุลชีววิทยาและการตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยวิธีการตามมาตรฐานสากล โดยนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยเทคนิค วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม แก่ผู้ขอรับบริการในระดับอุตสาหกรรม นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อยอดทางด้านวิชาการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทรศัพท์ : 0 2942 8629 ต่อ 1800, 1811 โทรสาร : 0 2942 7601
E-mail : ifrfqa@yahoo.com
https://ifrpd.ku.ac.th
YouTube : https://youtu.be/ofbeSPghHe4?si=XTFugOPiG1n8X3u9