ห้องปฏิบัติการ FFL

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์  02-9428629
 ต่อ 1221
อีเมล  sawinee.k@ku.th
ไลน์  lla5360i
เว็บไซต์  https://foodinnopolis.kasetsart.org
โทรศัพท์  02-9428629 ต่อ 1221
อีเมล  sawinee.k@ku.th
ไลน์  lla5360i
เว็บไซต์  https://foodinnopolis.kasetsart.org

ห้องปฏิบัติการ FFL


ประกาศแนวทางการใช้บริการห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) สำหรับให้ผู้ประกอบการทำการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าใช้บริการจะได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ของตนได้ด้วยตัวเอง โดยมีพื้นที่ให้บริการ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมขยายการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
 2. สิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
 3. สิทธิ์ในการใช้บริการการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการแปรรูปอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start Up ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทีมงานที่สามารถเข้ามาทำวิจัย ในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ประกอบการต้องมีหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เดิมที่ชัดเจน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวางแผนการทดลอง เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
 2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แนะนำหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
 3. ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มเปิดโครงการ และแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ พร้อมลงนาม และชำระเงิน ณ งานการเงินและบัญชี ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. ผู้เชี่ยวชาญนัดหมายวันเข้าใช้บริการ แจ้งรายการอุปกรณ์ และวัตถุดิบ (Ingredients) กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ
 6. ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบฟอร์มเบิกใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบ และแบบตารางเข้าใช้บริการ
 7. ผู้เชี่ยวชาญแจ้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สิ้นสุดโครงการ
 8. ผู้ประกอบการทำการประเมินการใช้บริการ

บริการอื่น ๆ