บริการรับจ้างผลิต (OEM)

ข้อมูลติดต่อ

โรงงานผลิต 1  นายวรพล เพ็งพินิจ, นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ
โรงงานผลิต 2  นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์, นายขวนันท์ กวีวุฒฑ์
โทรศัพท์  0 2942 8629
 ต่อ 1113 (โรงงานผลิต 1)
 ต่อ 1117 (โรงงานผลิต 2)
อีเมล  ifrwrp@ku.ac.th
 ifrstd@ku.ac.th
 ifrwasr@ku.ac.th
 ifrcnk@ku.ac.th
เว็บไซต์  ifrpd.ku.ac.th
โรงงานผลิต 1  นายวรพล เพ็งพินิจ, นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ
โรงงานผลิต 2  นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์, นายขวนันท์ กวีวุฒฑ์
โทรศัพท์  0 2942 8629 ต่อ 1113 (โรงงานผลิต 1), 1117 (โรงงานผลิต 2)
อีเมล  ifrwrp@ku.ac.th, ifrstd@ku.ac.th, ifrwasr@ku.ac.th, ifrcnk@ku.ac.th
เว็บไซต์  ifrpd.ku.ac.th

บริการรับจ้างผลิต (OEM)

โรงงานผลิต 1 ให้บริการรับจ้างผลิต ได้แก่

  1. โปรตีนเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
  2. ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสุกพองรูปแบบต่าง ๆ โจ๊กผง อาหารเช้า

โรงงานผลิต 2 ให้บริการรับจ้างผลิต ได้แก่

  1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  2. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  3. น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  4. ซอสในภาขนะที่ปิดสนิท

  1. ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการเครื่องมือเครื่องจักรได้ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
  2. ผู้รับผิดชอบนำเรื่องเข้าที่ประชุม
  3. ที่ประชุมร่วมพิจารณาว่าสามารถรับจ้างผลิตได้หรือไม่ หากผลิตได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการ
  4. นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ

บริการอื่น ๆ