เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หัวข้อ รายละเอียด
อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. ขอให้ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ได้ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
  - หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8629 ต่อ 1411 อีเมล : ifrowl@ku.ac.th
  - หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8629 ต่อ 1507 อีเมล : ifrpws@ku.ac.th
  - หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8629 ต่อ 1612 อีเมล : ifrhnk@ku.ac.th
  - หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8629 ต่อ 1905 อีเมล : orathai.saw@ku.th
 2. กรอกแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์) ตามที่กำหนด
 3. ส่งแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์) มายังสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  - ทางโทรสาร 02-561-1970
  - ทางไปรษณีย์ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903
  - ทางอีเมลของหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ (ผู้รับผิดชอบ)
 4. ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการในวันที่ใช้เครื่องฯ ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
ระยะเวลา ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ

บริการอื่น ๆ