เครื่องมือเครื่องจักร

ข้อมูลติดต่อ

โรงงานผลิต 1  นายวรพล เพ็งพินิจ, นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ
โรงงานผลิต 2  นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์, นายชวนันท์ กวีวุฒฑ์
โทรศัพท์  02-9428629
 ต่อ 1113 (โรงงานผลิต 1)
 ต่อ 1117 (โรงงานผลิต 2)
อีเมล  ifrwrp@ku.ac.th
 ifrstd@ku.ac.th
 ifrwasr@ku.ac.th
 ifrcnk@ku.ac.th
เว็บไซต์  ifrpd.ku.ac.th
โรงงานผลิต 1  นายวรพล เพ็งพินิจ, นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ
โรงงานผลิต 2  นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์, นายชวนันท์ กวีวุฒฑ์
โทรศัพท์  02-9428629 ต่อ 1113 (โรงงานผลิต 1), 1117 (โรงงานผลิต 2)
อีเมล  ifrwrp@ku.ac.th, ifrstd@ku.ac.th, ifrwasr@ku.ac.th, ifrcnk@ku.ac.th
เว็บไซต์  ifrpd.ku.ac.th

บริการเครื่องมือเครื่องจักร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตระหนักถึงข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่าย ว่า จะต้องมีการทดสอบ ทดลอง ก่อนการผลิตจริง ซึ่งการทดสอบทดลอง จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบัน ฯ จึงกำหนดนโยบายการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับครัวเรือน ที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่สถาบันฯ ให้บริการมีมากมายอาทิ

หัวข้อ รายละเอียด
แบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. ขอให้ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการเครื่องมือเครื่องจักรได้ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
  - หัวหน้าฝ่ายโรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1113
 2. กรอกแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ) ตามที่กำหนด
 3. ส่งแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ) ไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  - ทางโทรสาร 02-5611970
  - ไปรษณีย์ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
  - ทางอีเมล : ifrwrp@ku.ac.th
 4. ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการในวันที่ใช้เครื่องฯ ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ระยะเวลา ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ
บุคคลติดต่อ หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1113
อีเมล ifrwrp@ku.ac.th

บริการอื่น ๆ