งานคลังและพัสดุ

นางสาวมณีรัตน์ คงคา (หัวหน้างาน)

นางสาวมณีรัตน์ คงคา (หัวหน้างาน)

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrmrk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1210
นางสาวภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์

นางสาวภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
อีเมล : ifrpry@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1211
นางสาวพรรณทิพา ทองใบ

นางสาวพรรณทิพา ทองใบ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
อีเมล : ifrptt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1213
นางสาวหทัยรัตน์ สุกใส

นางสาวหทัยรัตน์ สุกใส

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
อีเมล : ifrhrs@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1212
นางสาวชลาลัย วาสนาชอบ

นางสาวชลาลัย วาสนาชอบ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
อีเมล : ifrclw@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1212
นางสาวธันยพร	ภวพงศ์สุภัทร

นางสาวธันยพร ภวพงศ์สุภัทร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
อีเมล : ifrtop@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1251
นายปฏิพัทธิ์ บุญบรรจบ

นายปฏิพัทธิ์ บุญบรรจบ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrppb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1210
นางสาวมัลลิกา กลิ่นภู่

นางสาวมัลลิกา กลิ่นภู่

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrmig@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1210
นางสาวอัจฉรา	ชำนาญแทน

นางสาวอัจฉรา ชำนาญแทน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrarc@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1210
นางสาวจริยา วาวิลัย

นางสาวจริยา วาวิลัย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อีเมล :
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1212