ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

ดร.วนิดา ปานอุทัย (หัวหน้าฝ่าย)

ดร.วนิดา ปานอุทัย (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : นักวิจัย เชี่ยวชาญ
อีเมล : ifrwdp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1402,1400
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย (Algal biotechnology)
 • ชีวผลิตภัณฑ์ (Bioproducts)
KU Forest Profile
ดร.ประมวล ทรายทอง

ดร.ประมวล ทรายทอง

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrpmst@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1411,1416
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 • การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร
 • เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์โพรไบโอติกกับผลิตภัณฑ์อาหาร
KU Forest Profile
ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrsrn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1408
ความเชี่ยวชาญ
 • จุลชีววิทยาทางอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 • การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอาหารหมัก
KU Forest Profile
นางพัทธินันท์ วาริชนันท์

นางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrptn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1412
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 • การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
 • การคัดแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากอาหารหมัก เพื่อศึกษาคุณสมัติโพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การศึกษาคุณสมบัติพรีไบโอติกจากส่วนเหลือทิ้งและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
KU Forest Profile
ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrwdo@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1407
ความเชี่ยวชาญ
 • จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food microbiology)
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
 • การควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผัก ผลไม้สด (Microbial control of fresh fruits and vegetables)
KU Forest Profile
นางกนกวรรณ ยอดอินทร์

นางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrkwd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1410
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 • จุลชีววิทยาทางอาหาร
 • เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
 • การประยุกต์ใช้ Lactic acid bacteria
KU Forest Profile
นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrkrk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1408
ความเชี่ยวชาญ
 • ศึกษาคุณสมบัติจุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
KU Forest Profile
ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrjmk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1417
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาหาร
 • ความปลอดภัยอาหาร
 • การศึกษา Microbiome ในห่วงโซ่อาหาร
 • การศึกษาสารสกัดกับโพรไบโอติก
KU Forest Profile
ดร.อรวรรณ ละอองคำ

ดร.อรวรรณ ละอองคำ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrowl@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1409
ความเชี่ยวชาญ
 • การศึกษาจุลินทรีย์ Microbiome
 • การศึกษาสมบัติโพรไบโอติกและพรีไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
KU Forest Profile
ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrktd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1409
ความเชี่ยวชาญ
 • Food biotechnology
 • Applied microbial enzyme
 • Enzymes and proteins technology
 • Proteins-lipids biochemistry
KU Forest Profile
ดร.ธีระ ธุระกิจ

ดร.ธีระ ธุระกิจ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrtet@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1411
ความเชี่ยวชาญ
 • การคัดแยก บ่งชี้ชนิด และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
 • การใช้ประโยชนจากสาหร่าย
KU Forest Profile
ดร.นภัสสร เพียสุระ

ดร.นภัสสร เพียสุระ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฎิบัติการ
อีเมล : ifrnop@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1410
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
 • การวิเคราะห์โครงสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
KU Forest Profile