ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางสาวประจงเวท สาตมาลี (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวประจงเวท สาตมาลี (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrpws@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1507
ความเชี่ยวชาญ
 • การศึกษาด้านแป้ง สตาร์ช และ Hydrocolloid ในอาหาร
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การแปรรูปอาหารต่างๆ
KU Forest Profile
นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ake9611376@yahoo.com
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1821
ความเชี่ยวชาญ
 • การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด
 • การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร
 • การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
KU Forest Profile
นางสาวชมดาว	สิกขะมณฑล

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrcds@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1505
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอาหารว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
 • ประเมินทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์
KU Forest Profile
ดร.อัญชลี	อุษณาสุวรรณกุล

ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrala@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1506
ความเชี่ยวชาญ
 • Food Texture
 • Rheometry
 • Tribometry
 • Sensory Analysis
KU Forest Profile
ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrsnu@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1503
ความเชี่ยวชาญ
 • พอลิแซ็กคาไรด์ในอาหาร
 • อิมัลชันในอาหาร
 • Food polysaccharides
 • Food emulsions
KU Forest Profile
นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrtdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1502
ความเชี่ยวชาญ
 • Encapsulation
 • Food processing
 • Food composition analysis by Electronic nose GC-MS (Head-space)
 • Freezing preservation of food
KU Forest Profile
ดร.นราพร	พรหมไกรวร

ดร.นราพร พรหมไกรวร

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrnpph@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1506
ความเชี่ยวชาญ
 • การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว
 • การใช้ประโยชน์ของสารพฤกษเคมีต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
KU Forest Profile
ดร.ธิดารัตน์ พันโท

ดร.ธิดารัตน์ พันโท

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrtrp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1508
ความเชี่ยวชาญ
 • คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในอาหาร
 • โปรตีนพืช/โปรตีนแมลง
 • การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • การย่อยได้ขององค์ประกอบอาหารต่างๆ ในสภาวะจำลอง
KU Forest Profile
ดร.สมัชญา งามสุข

ดร.สมัชญา งามสุข

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrsan@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1504
ความเชี่ยวชาญ
 • โปรตีนไฮโดรไลเซทจากพืช
 • การใช้ประโยชน์ของโปรตีนไฮโดรไลเซทต่อ
 • การออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเกิดโรค
 • การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซท
 • การใช้เซลล์ไลน์ในการประเมินความเป็นพิษของสารสำคัญ
 • การใช้ประโยชน์จากสารในพืชที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ"
KU Forest Profile
นายพสธร	ผ่องแผ้ว

นายพสธร ผ่องแผ้ว

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpop@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1508
ความเชี่ยวชาญ
 • กระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • การเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อสัตว์ระหว่างกระบวนการให้ความร้อน
 • ลักษณะและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากพืช
KU Forest Profile