ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล (หัวหน้าฝ่าย)

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : orathai.saw@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1905
ความเชี่ยวชาญ
 • Protein Bioinformatics (Novel protein design / Protein modeling / Molecular Docking etc.) / Data Science
 • Bio-refinery / peptide and protein study
KU Forest Profile
นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ตำแหน่ง : นักวิจัย เชี่ยวชาญ
อีเมล : ifrjps@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1922
ความเชี่ยวชาญ
 • การทดสอบความเป็นพิษด้วยเทคนิค short term test
 • การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยเทคนิค in vitro
KU Forest Profile
ดร.ดาลัด ศิริวัน

ดร.ดาลัด ศิริวัน

ตำแหน่ง : นักวิจัย เชี่ยวชาญ
อีเมล : dalad.s@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1906
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนา functional ingredient และ functional food ด้วย omics เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
KU Forest : Food bioactive compound and functional ingredients
KU Forest Profile
ดร.วิชชา	ตรีสุวรรณ

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrwctw@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1904
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีการปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโภชนบำบัด
 • การวิเคราะห์คุณสมบัติของอิมัลชัน
KU Forest Profile
ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : wanida.te@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1303
ความเชี่ยวชาญ : Soy functional product development
KU Forest Profile
ดร.ศิริพร ตันจอ

ดร.ศิริพร ตันจอ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : siriporn.tan@ku.th,ifrspta@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1606
ความเชี่ยวชาญ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
 • ศึกษาความสามารถในการย่อยสารอาหาร (In vitro digestibility)
KU Forest Profile
นางสาวชุษณา	เมฆโหรา

นางสาวชุษณา เมฆโหรา

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrcnm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1603
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์ในงานด้านอาหารและโภชนาการ
 • การต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระในระดับเซลล์
 • การย่อยและดูดซึมอาหารในหลอดทดลอง
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค
KU Forest Profile
ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : piyapat.tr@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1805
ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์สารสำคัญจากวัตถุดิบธรรมชาติและการสกัดสารพฤกษเคมี
KU Forest Profile
ดร.ซาฟียะห์ สะอะ

ดร.ซาฟียะห์ สะอะ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : Safiah.S@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1606
ความเชี่ยวชาญ
 • การสกัดและการตั้งตำรับของ bioactive compounds
 • การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ bioactive compound
 • การพัฒนาสารประกอบเชิงฟังก์ชันและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ใช้
KU Forest Profile
ดร.วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

ดร.วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ
อีเมล : werawich.p@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1607
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคนิคทางชีวโมเลกุลและการศึกษาการแสดงออกของยีน
 • การสกัดไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากอาหารและสมุนไพร
 • การทดสอบความความเป็นพิษในเซลล์ไลน์
KU Forest
 • Molecular biology and transcriptomic analysis
 • Screening and purification of bioactive peptides from food and herb
 • Cytotoxicity of bioactive peptides in various human cell line
KU Forest Profile
นายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

นายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ
อีเมล : nuttawut.la@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1603
ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SNPs และการพัฒนาอาหารเชิงสุขภาพตามหลักโภชนาการ
KU Forest : การวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SNPs และการพัฒนาอาหารเชิงสุขภาพตามหลักโภชนาการ
KU Forest Profile
นางอุษาพร ภูคัสมาส

นางอุษาพร ภูคัสมาส

ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการ
อีเมล : ifrusp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1604
ความเชี่ยวชาญ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตรอาหารคาว อาหารว่าง ขนมไทยและขนมขบเคี้ยว
 • การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
KU Forest Profile
นางสาววาสนา	นาราศรี

นางสาววาสนา นาราศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการ
อีเมล : ifrwsn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1605
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว และขนมไทยเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนาตำรับอาหารไทยสู่ระดับอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส และสารเสริมกลิ่นรสเพื่อลดโซเดียม
KU Forest Profile
นางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

นางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : tipa.v@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1604
ความเชี่ยวชาญ
 • แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทซอส น้ำจิ้ม
 • การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 • วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของผลิตภัณฑ์
KU Forest Profile
นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrywp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1607
ความเชี่ยวชาญ
 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food Product)
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยท้องถิ่น อาหารไทยประยุกต์
 • การใช้หลัก Hurdle Technology ในกระบวนการแปรรูป
 • การใช้กระบวนการ Non-Thermal ในการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
KU Forest Profile