หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) ประจำปี 2566
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ หลักสูตร อัตรา / บาท รายชื่อผู้สอน
22 พ.ค. 2566 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น 1,500 บาท ดร.นภัสสร เพียสุระ
25 พ.ค. 2566 เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ 3,000 บาท ดร.หทัยชนก กันตรง
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
คุณวรพล เพ็งพินิจ
31 พ.ค. 2566 การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ 2,000 บาท คุณกนกวรรณ ยอดอินทร์
ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ
7 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ 3,800 บาท ดร.ประมวล ทรายทอง
คุณมาลัย เมืองน้อย
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
10 มิ.ย. 2566 หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (ออนไลน์) 1,600 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
16 มิ.ย. 2566 การยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.) : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น 2,000 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
คุณสุธาทิพย์ ดวงใจ
20 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566 การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ 4,300 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
23 มิ.ย. 2566 หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,100 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
8 ก.ค. 2566 การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ (ออนไลน์) 2,000 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
16 ส.ค. 2566 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและการใช้ประโยชน์ (ออนไลน์) 1,500 บาท ดร.วนิดา ปานอุทัย
ดร.ธีระ ธุระกิจ
1 ก.ย. 2566 เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร (ออนไลน์) 1,500 บาท ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
คุณทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
7 ก.ย. 2566 พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 2,000 บาท คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณวีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์
12 ก.ย. 2566 หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,100 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
15 ก.ย. 2566 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing) 2,000 บาท คุณทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
16 ก.ย. 2566 หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (ออนไลน์) 1,600 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
31 ต.ค. 2566 ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1,500 บาท ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
16 พ.ย. 2566 การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ 2,000 บาท คุณกนกวรรณ ยอดอินทร์
ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ
24 พ.ย. 2566 การยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.) : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น 2,000 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
คุณสุธาทิพย์ ดวงใจ