หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ หลักสูตร อัตรา / บาท รายชื่อผู้สอน
29 ส.ค. 2567 เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร (ออนไลน์) 1,700 บาท ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
ดร.ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
3 ก.ย. 2567 สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ 1,800 บาท คุณอุษาพร ภูคัสมาส
คุณเรณุมาศ แจ่มจันทร์
5 ก.ย. 2567 การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,300 บาท คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
10 ก.ย. 2567 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing) (ออนไลน์) 1,800 บาท ดร.ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
5 พ.ย. 2567 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น 1,700 บาท ดร.นภัสสร เพียสุระ
7 พ.ย. 2567 การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท เพื่อยืดอายุการเก็บ (แยมสับปะรด แยมสตรอเบอรี่ และแยมเสาวรสผสมมะม่วง) 1,900 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
14 พ.ย. 2567 กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น 2,200 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ คุณสุธาทิพย์ ดวงใจ
21 พ.ย. 2567 การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ 2,500 บาท คุณกนกวรรณ ยอดอินทร์
ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ
26 พ.ย. 2567 หมูฝอย หมูหยอง 2,500 บาท คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
คุณสุภัคชนม์ คล่องดี